අපව තෝරා ගන්නේ ඇයි?

 • 2010 දී ආරම්භ කරන ලදී

 • ISO 9001 සහ ISO 140001

 • 10 ඔව් ODM සහ OEM සේවාව

 • සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය

 • ෆෝචූන් 500 සමාගම් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම

අපගේ සහකරු

ජාත්‍යන්තර ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ නාමය සමඟ අපි දිගුකාලීන සහයෝගීතා සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගෙන තිබෙනවා
 • pa01
 • pa02
 • pa03
 • pa04
 • pa05
 • TCL Logo
 • 5
 • 6
 • 8
 • Huawei
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • Alibaba

ව්‍යාපාර කාණ්ඩ