පළමු කොටස - සමාගම් හැඳින්වීම

දෙවන කොටස - නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය

සිලිකොන් මිශ්ර කිරීම

සම්පීඩන රබර් මෝල්ඩින්

දියර සිලිකොන් මෝල්ඩින්

ඉසීම

සේද තිර මුද්‍රණය

ඇලවුම් පිටුබලය

ලේසර් කැටයම් කිරීම

බර්ස් ඉවත් කිරීම

පන්ච් කරනවා

QC

තුන්වන කොටස - නැව්ගත කිරීම සඳහා ඇසුරුම් කිරීම

අපේ සමාගම ගැන තව දැනගන්න